Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku hasta ve hekim haklarını koruyan ve bireyin temel hakları ile paralel bir biçimde bu ilişkinin yönetilmesine yol gösteren bir hukuk dalıdır. Bu bağlamda gerek hekim gerek hasta açısından her iki tarafın haklarının korumasının, etkili bir biçimde iddianın yönetilmesi ve savunmanın yapılmasından geçtiği bilincindeyiz.

Uslu Avukatlık Bürosu’nda hekimlere, hatalı tıbbi müdahale neticesinde zarar görmüş olan hastalara, diğer sağlık personellerine ve hastanelere güncel mevzuat ve içtihatları inceleyerek sağlık hukukunun her alanında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. 

Hekimlerin haksız fiil olarak gerçekleştirdikleri eylemleri veya özen yükümlüklerini ihmal etmesinden kaynaklı eylemleri sorumluluk oluşturmaktadır. Hekimin yahut diğer sağlık çalışanlarının yapmış olduğu tıbbi müdahalesindeki hatası veya estetik operasyonların sonuçlarından memnun kalınmaması nedeniyle hastanın uğramış olduğu zararın tazmin edilmesi gerekliliği yanında cezai sorumluluk da gündeme gelecektir.

Büromuzda sağlık hukukundan doğan uyuşmazlıklarda hem ceza davaları hem de tazminat davaları süreçleri ile ilgili hizmet vermekteyiz. Sağlık hizmeti alan bireyin, hatalı tıbbi müdahale nedeniyle ekonomik olarak zarara uğraması halinde maddi, psikolojik olarak zarara uğraması halinde ise manevi tazminat davası açılacaktır. Hizmet, idare tarafından yürütülüyor ise zararın tazmini için idareye karşı, özel hastane tarafından yürütülüyor ise hastane ya da hekime karşı tüketici mahkemeleri nezdinde dava açılacaktır. 

Uslu Avukatlık Bürosu’nun Sağlık Hukuku alanında sunduğu hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Sağlık hukukundan doğan ihtilafların önlenmesi,
 • Özel sağlık kuruluşları, hekimler, hastalar ve sigorta şirketlerinin sağlık hukukundan doğan ihtilaflarında hukuki danışmanlık ve taraf oldukları idari, hukuki ve cezai davalarda temsil,
 • Hasta-hekim hakları, hastaneler ve diğer özel sağlık kuruluşlarının sorumlulukları hususlarında hukuki danışmanlık,
 • Sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hakkında hukuki danışmanlık,
 • Aydınlatılmış onam, rıza formları ve hastanın bilgilendirilmesi süreçlerine ilişkin hukuki danışmanlık,
 • KVKK’na uygun bir şekilde hasta verilerinin toplanması ve saklanması konusunda hukuki danışmanlık,
 • Sağlık sektöründeki faaliyetlerden doğan akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümü,
 • Hasta ile hekim ve hastane arasındaki görüşmelerin takibi,
 • Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması,
 • İlaç şirketlerinin üretim, dağıtım ve satış aşamalarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, kontrolü ve revizesi, 
 • Sektördeki faaliyetlerden doğan diğer akdi ve idari uyuşmazlıklardan kaynaklı hukuksal hizmetler.