İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işçi-işveren ilişkileri ile iş ilişkisinin taraflarının Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilerini ve ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır.  Anayasanın 60. maddesinde sosyal güvenlik hakkı düzenlenmiş olup, sosyal güvenlik hakkına herkesin sahip olduğu ve devletin bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alacağı ve buna ilişkin teşkilatı kuracağı belirtilmiştir. Bu bağlamda ülkemizde 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 2006 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile Sosyal Sigortalar Kurumu, T.C. Emekli Sandığı ve Bağ-kur’un tüzel kişiliği sona ermiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında tek bir çatıda toplanmıştır.

İç hukukumuzda İş hukukunu ise 4857 sayılı İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu düzenlemektedir.

Uslu Avukatlık Bürosu, işveren ile iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçinin gerek işe alım ve iş ilişkisini sonlandırma süreçlerinde gerekse de iş ilişkisi devam ederken çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları konusunda çıkabilecek her türlü hukuki ihtilafta görüşme, uzlaşma ve dava yoluyla çözüm hizmetleri vermektedir.

Öte yandan 1 Ocak 2018 itibariyle dava şartı olarak arabuluculuk kurumunun yürürlüğe girmesi ile Büromuz arabuluculuk toplantılarında müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmeyi misyon edinmiştir.

Uslu Avukatlık Bürosu’nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • İş hukuku kaynaklı uyuşmazlıkların müzakere, anlaşma ve dava yoluyla çözümü,
 • İşçi-İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • İşyeri yönetmelik ve kuralları ile disiplin yönetmelikleri ve talimatnameler gibi diğer işyeri dokümanlarının hazırlanması,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili ve sair işçilik alacakları için dava açılması ve takibi,
 • İşçilerin sigortalı gösterilmediği, sigorta girişi yapılmadığı durumlarda hizmet tespiti davalarının açılması ve takibi,
 • İşçi ve işyeri nakilleri, işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Şirketlerin bölünme, birleşme ve devralınmasında işçilerin hukuki durumuna yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İş kazası nedeniyle açılan davalarda işverenlerin ve işçilerin temsili,
 • Meslek hastalıkları durumunda işyerine karşı maddi ve manevi tazminat davası açılması,
 • İş akdinin sona erme safhasında fesih prosedürleri, haklı fesih, haksız fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ile fesih bildirimi hazırlanması,
 • İşe iade davası açılması ve takibi,
 • İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Mobing ve kötü niyet tazminatı davası açılması ve takibi,
 • İş kazası ve meslek hastalıkları durumunda işyerine karşı maddi ve manevi tazminat davası açılması,
 • Sendikalarla, Bakanlıklarla ve idari kamu otoriteleriyle iletişimin ve görüşmelerin yürütülmesi,
 • Sosyal Güvenlik mevzuatından kaynaklı ihtilaflar temelinde dava açılması ve takibi,
 • İşçilerin özlük dosyalarına ilişkin belgelerin düzenlenmesinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.