İdare ve Vergi Hukuku

Kamu idarelerinin, kaynağını Anayasa ve yasal düzenlemelerden alan eylem ve işlemlerinin gerçek ve tüzel kişilere yansıması sonucunda meydana gelen hukuki ve cezai sonuçlar İdare Hukuku’nun konusunu oluşturmaktadır. İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması ve hukuki denetime tabi tutulması “hukuk devleti” olabilmenin başlıca unsurudur. Hukuk devletinin gereği olarak idare, tüm eylemlerinde ve tesis ettiği idari işlemlerde Kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Buna rağmen, uygulamada mağduriyete neden olan hukuka aykırı idari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlanabilmektedir. Kamu idarelerinin işlemlerinden doğan sonuçlarla ilgili uyuşmazlıklarda ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Uslu Avukatlık Bürosu olarak Türk vergi mevzuatı hakkında; Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi başta olmak üzere diğer bütün vergiler ile ihtilaflar konusunda danışmanlık hizmetinin yanında vergi uyuşmazlıklarının adli merciler nezdinde çözümü aşamasında ise gerek uzlaşma komisyonları gerekse vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay nezdinde; nihai olarak ulusal düzeyde Anayasa Mahkemesi nezdinde ve uluslararası düzeyde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak bireysel başvurularda temsil hizmeti de sunmaktayız.

Öte yandan resmi makamlar ile iletişim kurularak görüş talep edilmesi ve müvekkillerce gerçekleştirilecek hukuki işlemlerin vergi risklerinin tespit edilerek bu riskleri minimize edici vergi kolaylıkları hakkında bilgi verilmesi hizmetleri de sunmaktayız.

Uslu Avukatlık Bürosu’nun İdare ve Vergi Hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Her türlü idari başvuru ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi ile itiraz,
 • İdari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Para cezası, ruhsat-izin iptali vb. her türlü idari işleme karşı idari işlemin iptali davaları,
 • İdari işlemlere karşı tazminat (tam yargı) davaları,
 • İdari kurumlarla her türlü ilişkide danışmanlık hizmeti,
 • İdari başvuru yollarının tüketilmesi ve uzlaştırma işlemlerinin takibi,
 • Vergi dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları hakkında hukuki danışmanlık,
 • Vergi dairelerince yapılan tahakkuklar ile uygulanan idari para cezalarının iptali,
 • Vergi uyuşmazlıklarının uzlaşma, cezalarda indirim ve düzeltme yoluyla çözümü,
 • Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü,
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları,
 • Özelge başvuruları,
 • Gümrük Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen idari para cezalarının iptali ve kurum nezdinde yürütülen işlemlerin takibi,
 • Kamulaştırma ile ilgili davalar,
 • Karayolları trafik davaları,
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıkların çözümü,
 • Belediye idari işlemleri ile cezalarına karşı iptal davaları,
 • İmar davaları, çevre, nazım, uygulama imar planı ve imar uygulaması, parselasyon işlemlerine karşı iptal davaları,
 • Memurlarla ilgili disiplin cezalarına karşı savunma hazırlanması, cezalara karşı idari dava açılması.